Serdecznie witamy wszystkich internautów na stronie Fundacji "Ostoja". Na stronie tej znajdziecie Państwo informacje dotyczące udzielanej pomocy poszkodowanym przez system prawny i bankowy. Bardzo liczymy na Państwa uwagi, pytania, sugestie i komentarze.
Aktualności O fundacji Multimedia Linki Kontakt
l Październik 2021 r
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
O Fundacji
Statut
STATUT
FUNDACJI ANDRZEJA AUMILLERA
„OSTOJA”


Rozdział 1

Postanowienia ogólne


§ 1

1. Fundacja ustanowiona przez fundatora Andrzeja Aumillera działająca na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Fundacja Andrzeja Aumillera „OSTOJA” i zwana jest w dalszej części Statutu „Fundacją”.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który wraz z nazwą Fundacji korzysta z ochrony prawnej.

4. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.


§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.

2. Fundacja ma prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów, filii i przedstawicielstw w kraju i poza jego granicami, a także nawiązywać współpracę i kontakty z podmiotami polskimi i zagranicznymi.

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§ 3

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister Sprawiedliwości.


Rozdział II

Cele Fundacji

§ 4
Celami Fundacji są:

1. Pomoc osobom pokrzywdzonym przez instytucje finansowe i system prawny.

2. Poprawa stanu obowiązującego prawa w tym regulującego szeroko pojęty obszar działalności Instytucji Finansowych.

3. Polepszenie kontroli publicznej i społecznej nad działaniami Instytucji Finansowych.

4. Wspieranie edukacji oraz świadomości i kultury prawnej w społeczeństwie, w szczególności w zakresie prawa finansowego, bankowego, podatkowego, gospodarczego, administracyjnego, handlowego i cywilnego, a także prawa Unii Europejskiej.

5. Ochrona praw człowieka i dóbr osobistych, w tym w szczególności prawa do obrony, prawa do uczciwego i szybkiego procesu, prawa do informacji publicznej, prawa własności.

6. Przeciwdziałanie praktykom lichwiarskim, naruszającym zasady współżycia społecznego i godzącym w słuszny interes obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Działalność edukacyjna.

8. Organizacja szkoleń, kursów, turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w oparciu o społeczne zapotrzebowania osób i organizacji społecznych, których finansowanie nastąpi zgodnie z rozdziałem III § 6 Fundacji „Ostoja”.§ 5

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

1. Udzielanie pomocy w tym materialnej, środowiskowej i oświatowej osobom pokrzywdzonym przez Instytucje Finansowe i system prawny.

2. Zbieranie informacji o osobach pokrzywdzonych przez Instytucje Finansowe i system prawny oraz uczestniczenie w rozwiązywaniu ich problemów.

3. Uczestniczenie w przygotowaniu i realizacji obywatelskich inicjatyw ustawodawczych, w tym prowadzenie działalności lobbingowej i podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacji, w zakresie regulacji prawnych normujących obszar funkcjonowania i działalności Instytucji Finansowych oraz system prawny.

4. Podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, w tym z organizacjami pozarządowymi, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

5. Występowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach objętych celami statutowymi.

6. Organizowanie seminariów, konferencji i wykładów, zlotów, debat publicznych czy wieców.

7. Prowadzenie działalności gospodarczej samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami z której dochód przeznaczony będzie w całości na realizację celów Fundacji polegającej na:

22.1. Działalność wydawnicza.
22.2. Działalność poligraficzna.
22.3. Reprodukcja zapisanych nośników informacji.
65.22.Z.    Pozostałe formy udzielania kredytów.
65.23.Z.    Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
73.20        Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
74.13.Z.    Badanie rynku i opinii publicznej.
73.14.A.    Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
74.40.Z.    Reklama.
74.87.A.    Działalność związana z organizacją targów i wystaw.
80.42.B.  Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.
85.14.F.    Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
91.33.Z.    Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
92.31.E.    Działalność galerii i salonów wystawienniczych.

Podjęcie działalności przez Fundację w dziedzinach wymagających uzyskania koncesji, zezwoleń itp. może nastąpić po ich uzyskaniu.

8. Wspieranie wolontariatu oraz prowadzenie i uczestnictwo w akcjach charytatywnych na rzecz osób pokrzywdzonych przez Instytucje Finansowe i system finansowy.

9. Uczestniczenie jako pełnomocnik w sporach pomiędzy osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej a Instytucjami Finansowymi.

10. Organizowanie zbiórek publicznych, gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz Fundacji.


Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji


§ 6

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 10.000 zł. (dziesięćtysięcy złotych) w tym kwota 5.000 zł. (pięćtysięcy złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działalności.

2. Dochody Fundacji stanowią przede wszystkim:

a. dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne nieodpłatne przysporzenia otrzymane zarówno z terenu kraju jak i z zagranicy;

b. dochody z majątku Fundacji oraz z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie będą nieodpłatnie;

c. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;

d. dochody z działalności gospodarczej.

e. darowizny, dotacje i subwencje przekazane celowo na działalność statutową opisaną w pkt. 7 i 8 § 4 rozdział 4 Statutu Fundacji „Ostoja”.

3. Fundacja cały swój dochód przeznacza na działalność statutową.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

5. Fundacja może tworzyć Fundusze, w tym fundusze celowe nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu.

6. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy, chyba że Rada Fundacji ustali inny okres.


Rozdział IV

Organizacja Fundacji


§ 7

Organami Fundacji są:

a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
b. Zarząd fundacji zwany dalej Zarządem;

§ 8

1. Pierwszą Radę Fundacji powołuje Fundator spośród osób i nieskazitelnym charakterze zasłużonych dla Fundacji lub wspierających działalność Fundacji, a także osób, które w swojej dotychczasowej działalność zajmowały się problematyką pokrewną z celami Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się od 3 do 20 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów Rady wyznaczonych przez Fundatora.

3. Nowych członków Rady rekomenduje Rada Fundacji uchwałą, podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, a powołuje Fundator.

4. Osoby powołane do Rady Fundacji mocą powołania przez Fundatora wchodzi w jej skład na czas nieoznaczony i mogą utracić członkostwo wyłącznie na skutek rezygnacji, na mocy uchwały Rady Fundacji, podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków oraz wskutek odwołania przez Fundatora.

5. W sytuacji, gdyby w razie śmierci, rezygnacji lub wykluczenia któregoś spośród członków Rady Fundacji jej skład uległ zmniejszeniu poniżej 3 członków, pozostali członkowie zobowiązani są do niezwłocznego podjęcia uchwały o rekomendowaniu nowego, będą nowych członków, a Fundator jest zobowiązany takie osoby powołać, tak aby skład Rady uzyskał minimalną wymaganą liczebność 3 członków.

6. W przypadku śmierci Fundatora członków Rady powołuje i odwołuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.


§ 9

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji oraz podejmowanie uchwał w sprawie:
tworzenia Funduszy;
rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań finansowych Fundacji;
ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu i podpisywania z nimi umów;
wytyczania kierunków działalności Fundacji;
określania programów działania i zasad wspierania projektów;
proponowania zmian w statucie i opiniowania projektów tych zmian;
zajmowania stanowiska w sprawach przedstawianych przez Zarząd fundacji lub Fundatora.

2. Posiedzenia Rady zwołuje w miarę potrzeby Fundator lub Zarząd Fundacji.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.

4. Pracami Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje Radą na zewnątrz Prezes Rady Fundacji.


§ 10

1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy lub wieloosobowy i liczy od 1 do 5 członków.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego upoważnionym do reprezentacji Fundacji jest dwóch członków Zarządu w tym każdorazowo Prezes Zarządu.

3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora.

4. Kadencja Zarządu trwa 3 pełne lata kalendarzowe i wygasa z dniem podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ostatni, trzeci pełny rok obrachunkowy.

§ 11

1.Zarząd może podejmować decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatora.

2. Zarząd w szczególności:
a. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b. kieruje działalnością Fundacji,
c. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
d. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
e. tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne Fundacji,
f. prowadzi polityką kadrową, w tym ustala wielkość zatrudniania zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,
g. realizuje cele statutowe Fundacji.


Rozdział V

Kompetencje Fundatora


§ 12


Do Fundatora należy:

1. zmiana statutu;

2. powoływanie i odwoływanie członków Rady fundacji;
3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
4. decydowanie o likwidacji Fundacji;
5. ustalanie regulaminów pracy Rady Fundacji i zarządu Fundacji.Rozdział VI

Likwidacja Fundacji


§ 13


1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Wniosek o rozwiązanie Fundacji może zgłosić Zarząd lub połowa członków Rady Fundacji.

3. Decyzją o rozwiązaniu i likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, a postępowanie w tym zakresie prowadzi wyznaczony przez niego likwidator.

4. Likwidatorowi służą uprawnienia Zarządu.


§ 14

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

3. Decyzje w sprawie połączenia podejmuje Fundator.


§ 15

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony na rzecz innych organizacji o zbliżonych celach działania.

§ 16

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Numer konta bankowego: 58 1020 4027 0000 1302 0390 4653
Aktualności O fundacji Multimedia Linki Kontakt
xhtml css
Odwiedzin 5774006(6465560)